Názov vašej web stránky

www..bmp.sk

Obchodné podmienky k službe SIMPLY WEB EASY

Prevádzkovateľ

Peter Pukač, Malinovského 1108/11, 977 01 Brezno, IČO: 40 833 402, prevádzkovateľ stránok www.bmp.sk.
Ďalej len prevádzkovateľ.

Užívateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva službu Simply WEB EASY prevádzkovateľa a ktorá objednaním služieb na týchto stránkach bezvýhradne súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a zaväzuje sa nimi riadiť.
Ďalej len užívateľ.

Predmet a všeobecné ujednania

Na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je poskytovanie služby (Simply WEB EASY) k vytváraniu internetových stránok. Táto služba je dostupná na internetovej adrese www.bmp.sk. Stránky užívateľov sú zobrazované na doménach tretej úrovne domény www.bmp.sk. Vytváranie stránok realizuje užívateľ sám pomocou systému na doméne www.admin.bmp.sk z užívateľského počítača.
Objednanie služby nastáva odoslaním formulára (krok č.2 pri vytváraní stránky) zo stránok www.bmp.sk a následným vytvorením prístupu pre užívateľa. Užívateľ vstupuje do systému cez doménu www.admin.bmp.sk zadaním mena a hesla, ktoré si určil.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Názov domény tretej úrovne si vyberá zásadne užívateľ. Môže obsahovať iba číslice a malé písmená bez diakritiky.

Užívateľ nesmie vytvárať internetové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, užívateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné podmienky.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah stránok vytvorených užívateľmi.
Poskytovanie služby sa riadi platným cenníkom zverejneným na stránkach prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ sa bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.

Prevádzkovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre užívateľa, ktorý :
- sa pokúsi vkladať dáta obsahujúce pornografický materiál (text, obrázky, video),
- využíva pridelený email (ak mu bol pridelený) na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu),
- úmyselne zneužíva systém, alebo sa snaží o jeho poškodenie,
- vytvára obsah stránok poškodzujúcich dobré meno prevádzkovateľa.
- poskytne nepravdivé, alebo neúplné údaje.
V takomto prípade prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť udržiavací poplatok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť systém a funkcie služby.

Platba za službu

Prevádzkovateľ po objednaní služby vystavý užívateľovi proforma faktúru so splatnosťou 30 dní.
Pokiaľ užívateľ proforma faktúru neuhradí v prospech prevádzkovateľa do dátumu splatnosti, bude mu služba ukončená a dáta vymazané.
V prípade úhrady bude služba ďalej dostupná na predplatené obdobie.
Prevádzkovateľ nie je platca DPH.